Киевский туристический портал

Официальный сайт Киева

СТАТУТ

КОНСОРЦІУМУ «КИЇВ ТУРИСТИЧНИЙ»

м. Київ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОНСОРЦІУМ «КИЇВ ТУРИСТИЧНИЙ» є відкритим добровільним господарським об’єднанням юридичних осіб, заснованим для отримання його Учасниками (членами) прибутку та досягнення цілей, передбачених цим Статутом.

1.2. Консорціум здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту, і внутрішніх документів Консорціуму.

1.3. Найменування Консорціуму:

- повне найменування українською мовою: КОНСОРЦІУМ «КИЇВ ТУРИСТИЧНИЙ»;

- повне найменування російською мовою: КОНСОРЦИУМ «КИЕВ ТУРИСТИЧЕСКИЙ»;

- повне найменування англійською мовою: CONSORTIUM «KYIV TOURISM».

1.4. Консорціум відповідно до чинного законодавства України є юридичною особою та суб’єктом господарської діяльності, має самостійний баланс. Консорціум набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

1.5. Консорціум є відкритим добровільним об'єднанням юридичних осіб (Засновників, Учасників (членів) і здійснює свою діяльність на основі самоврядування, координації діяльності з учасниками туристичного ринку Україні, визнаних прав своїх Учасників (членів) і господарського розрахунку.

1.6. Консорціум є тимчасовим об’єднанням термін його існування складає 20 (двадцять) років з моменту проведення його державної реєстрації із правом подовження терміну його діяльності.

1.7. Місцезнаходження Консорціуму: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 12А.

 

ІІ. ЗАСНОВНИКИ КОНСОРЦІУМУ

 1. ТОВ «БОНУСС-С» , місцезнаходження:
  03680 місто Київ, вул. Боженка, буд.86-И, код ЄДРПОУ 31239382.
 1. ТОВ «АРКТУР», місцезнаходження:
  01001 місто Київ, вул. Еспланадна, буд.20, код ЄДРПОУ 21589132.
 1. ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКИЙ СУПУТНИК», місцезнаходження:
  03040 місто Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 70, код ЄДРПОУ 25388117.
 1. ТОВ «АЙЛЕС СІТІ КАРД»» , місцезнаходження:
  01025 місто Київ, Андріївський узвіз, офіс 1, код ЄДРПОУ 38537392.

 

ІІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КОНСОРЦІУМУ

3.1. Головною метою створення Консорціуму є добровільне об’єднання організацій для розвитку туристичної галузі міста Києва, спільного просування та збуту туристичних послуг, проведення спільного маркетингу, зокрема розробки дієвої тактики та стратегії щодо просування бренду міста на міжнародному туристичному ринку шляхом участі у вітчизняних та закордонних виставкових заходах, створення і постійне вдосконалення туристичного сайту міста, випуск сучасної рекламної та іншої продукції.

3.2. Для досягнення мети свого створення Консорціум здійснює необхідні види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України, зокрема:

- надання інформаційних послуг;

- проведення широкої інформаційної кампанії міста Києва як цікавої дестинації для бізнесу та відпочинку у міжнародних засобах масової інформації, організація проведення прес-турів;

- організація виставкової діяльності;

- діяльність туристичного веб-порталу міста Києва та його просування на вітчизняному і міжнародному ринках;

- надання послуг бронювання, в тому числі он-лайн бронювання готелів, авіа та залізничних квитків, квитків на різноманітні культурні, спортивна та MICE події;

- рекламна діяльність;

- організація конгресів, форумів, круглих столів, конференцій, семінарів;

- консалтингові послуги;

- виготовлення та розповсюдження високоякісної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції;

- посередницька діяльність;

Для здійснення окремих видів та предметів діяльності, які згідно із законодавством України потребують ліцензування та/або спеціальних дозволів Консорціум отримує відповідні дозволи та ліцензії.

 

ІV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА  ПРАВА КОНСОРЦІУМУ

4.1. Консорціум є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, право відкривати розрахункові та інші рахунки, у тому числі валютні, у банках та розрахункових системах. Має круглу печатку, штамп, бланк зі своїм найменуванням, символіку й інші засоби візуальної та електронної ідентифікації.

4.2. Для досягнення своєї мети створення, цілей та предметів діяльності Консорціум від власного імені має право укладати договори та здійснювати будь-які інші правочини, набувати майнові й інші права, виконувати обов'язки, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у судах.

4.3. Консорціум є суб’єктом господарювання, здійснює свою діяльність і утримується за рахунок внесків Засновників та Учасників (членів) Консорціуму, пасивних доходів та доходів від своєї діяльності.

Консорціум отримує прибуток від своєї діяльності в інтересах своїх Засновників та Учасників (членів).

4.4. Консорціум має право створювати філії, представництва та дочірні підприємства, приймати участь в діяльності та виступати засновником (учасником, членом) господарчих товариств та інших форм підприємств, у тому числі товариств та підприємств з іноземними інвестиціями, вступати в об'єднання, асоціації, союзи тощо.

4.5. Філії і представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном за рахунок Консорціуму, мають окремі баланси, що входять у консолідований баланс Консорціуму. Філії і представництва діють на підставі затверджуваного Загальними зборами Положення про філію або представництво, законодавства України і країни місця перебування філії або представництва. Керівники представництв, філій та дочірніх підприємств призначаються або звільняються  Генеральним Директором Консорціуму.

4.6. З метою виконання окремих статутних задач, що мають особливе значення й інтерес для Засновників та Учасників (членів) у Консорціумі можуть створюватися постійні і тимчасові робочі комісії, профільні комітети, структурні підрозділи по найважливіших напрямках діяльності.

4.7. Втручання в діяльність Консорціуму державних, громадських або інших органів, крім спеціально уповноважених законодавством, не допускається.

4.8. Консорціум відповідає по своїх зобов'язанням усім своїм майном. Майно, передане Консорціумові його Засновниками та Учасниками (членами) є власністю Консорціуму, якщо при передачі майна не зумовлене інше. Засновники та Учасниками (членами) Консорціуму не зберігають прав на майно, передане ними у власність Консорціуму.

4.9. Консорціум не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх Засновників та Учасників (членів). Засновники та Учасники (члени) Консорціуму не відповідають по зобов'язаннях Консорціуму і несуть ризики та збитки, пов'язані з діяльністю Консорціуму, лише у межах сум своїх внесків у Консорціум.

4.10. Консорціум не обмежує, не здійснює контролю та не втручається в господарську та іншу діяльність своїх Засновників та Учасників (членів), які залишають свою повну самостійність та незалежність своєї господарської та іншої діяльності від діяльності Консорціуму.

4.11. Консорціум має право:

4.11.1. Здійснювати контакти та укладати угоди (договори, контракти тощо) з організаціями, підприємствами, фірмами і громадянами з питань, що входять до предметів та мети діяльності Консорціуму як в Україні так і за її межами.

4.11.2. Розробляти і вносити на розгляд органів державного та місцевого управління пропозиції з вирішення питань, визначених Статутною діяльністю Консорціуму.

4.11.3. Брати участь у заходах та програмах, що проводяться державними та місцевими органами управління з розвитку та регулюванню ринку туристичних послуг.

4.11.4. Організовувати, проводити і брати участь у спеціалізованих виставках, симпозіумах, семінарах, конференціях, організовувати і здійснювати інформаційно-видавничу діяльність.

4.11.5. Представляти, захищати та виступати від імені і за дорученням своїх Учасників (членів) перед державними та місцевими органами управління, підприємствами і організаціями.

4.11.6. Формувати власний штат Консорціуму для реалізації статутних господарських задач, визначати порядок, розміри і форми оплати та стимулювання праці штатного складу працівників, а також інших фахівців за окремими договорами.

4.11.7. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

4.11.8. Здійснювати будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

 

V. УЧАСНИКИ (ЧЛЕНИ) КОНСОРЦІУМУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Членство в консорціумі:

5.1.1. Засновники Консорціуму є його дійсними Учасниками (членами).

5.1.2. Консорціум є вільним до вступу / виходу нових Учасників (членів).

5.1.3. Учасником (членом) Консорціуму може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка згодна виконувати обов’язки, що на неї покладають установчі документи Консорціуму.

5.1.4. Учасниками (членами) Консорціуму є юридичні особи, що вступили до Консорціуму після його державної реєстрації.

Прийом нового Учасника (члена) Консорціуму оформляється Протоколом.  Заявник зобов'язаний протягом 30 днів зі дня ухвалення рішення про прийом до його до складу Учасників (членів) Консорціуму виконати умови, обумовлені цим Статутом.

5.1.7. Учасники (члени) Консорціуму приймають участь у роботі Консорціуму та в управлінні Консорціуму через своїх представників у порядку встановленому цим Статутом.

5.1.8. Відносини між Консорціумом та його учасниками, їх взаємні права та обов'язки регулюються даним Статутом.

5.2.   Права та обов'язки Учасників (членів) Консорціуму.

Учасники (члени) Консорціуму мають право:

- приймати участь в управлінні (керуванні) Консорціуму;

- входити до складу органів управління та контролювати діяльність таких органів Консорціуму;

- отримувати прибуток від діяльності Консорціуму на умовах, визначених цим статутом;

- делегувати свої права для участі в Загальних зборах Консорціуму іншому Учаснику (члену) Консорціуму або його вповноваженому представникові;

- пред'явити іншому Учаснику (Учасникам) претензії у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань згідно цього Статуту;

- користуватися на договірних умовах та у пріоритетному порядку послугами і продукцією Консорціуму, а також першочерговим правом участі в проведених Консорціумом заходах та програмах;

- на  власний розсуд припинити участь в Консорціумі (вийти зі складу Консорціуму.

5.2.1. Учасники (члени) Консорціуму мають право:

а) входити до органів управління Консорціуму, брати участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу;

б) очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Консорціуму;

в) вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Консорціуму пропозицій з будь-яких питань діяльності Консорціуму, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих Учасників (членів) органів управління Консорціуму;

г) отримувати звіти про діяльність Консорціуму, його робочих органів, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Консорціуму;

д) звертатися до органів управління Консорціуму з будь-яких питань, зобов'язаних з їх діяльністю;

5.2.2. Учасники (члени)  Консорціуму зобов'язані:

а) дотримуватися положень Статуту Консорціуму, рішень Загальних зборів;

б) приймати участь в реалізації статутних завдань Консорціуму;

в) своєчасно вносити вступні та членські внески;

г) надавати Консорціуму інформацію про організаційно-правові зміни;

д) керуватися в своїй діяльності засадами етики;

е) не здійснювати будь-яких дій, що можуть прямо або побічно завдати збитків та/або шкоди діяльності Консорціуму та отриманню ним прибутку;

є) вчасно сплачувати внески;

ж) без згоди Загальних зборів Консорціуму не розголошувати будь-яку інформацію щодо діяльності Консорціуму, його філій, представництв та дочірніх підприємств;

з) сприяти меті, цілям та завданням діяльності Консорціуму, безпосередньо приймати участь в діяльності Консорціуму та спільних заходах Учасників;

і) надавати інформацію, необхідну та корисну для діяльності Консорціуму;

ї) дбати про репутацію Консорціуму.

5.3.   Набуття та припинення членства.

5.3.1. Прийом у члени Консорціуму здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поданої  заяви і сплати первинного грошового внеску, встановленого Загальними зборами Консорціуму.

5.3.2. Факт вступу до Консорціуму підтверджується свідоцтвом про членство.

5.3.3. Порядок вступу до Консорціуму, форми заяви про вступ і вихід з нього, форма свідоцтва про членство в Консорціуму встановлюються Загальними зборами Консорціуму.

5.3.4.Членство в Консорціумі припиняється лише у зв'язку з виключенням члена Консорціуму або при його виході з Консорціуму.

5.3.5. Виключення Учасника (члена) Консорціуму відбувається якщо:

а)  Учасник (член) Консорціуму припиняє свою господарчу діяльність;

б) він не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Консорціуму.

5.3.6. Будь-який Учасник (член) Консорціуму може вийти з нього, подавши письмову заяву Голові загальних зборів Консорціуму.

5.3.7. Членство в Консорціумі припиняється у зв'язку з виключенням учасника Консорціуму або при виході учасника з Консорціуму.

 

VI. УПРАВЛІННЯ КОНСОРЦІУМОМ. КЕРІВНІ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ОРГАНИ КОНСОРЦІУМУ

6.1. Органами управління Консорціуму є:

6.1.1. Загальні збори Консорціуму.

6.1.2. Виконавчий орган Консорціуму.

6.2. Загальні збори Консорціуму є його вищим  органом. Загальні збори Консорціуму обирають Голову та секретаря Загальних зборів Консорціуму. Голова Загальних зборів Консорціуму на час здійснення своїх повноважень підписує всі документи, що стосуються повноважень Загальних зборів Консорціуму.

6.3. Загальні збори  можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Консорціуму.   

6.4. Винятковою компетенцією Загальних зборів Консорціуму є:

- визначення основних напрямів діяльності Консорціуму і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

- внесення змін і доповнень до Статуту Консорціуму;

- встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками (членами) додаткових вкладів;

- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Консорціуму, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків Консорціуму, визначення строку та порядку виплати частки прибутку;

- призначення та припинення повноважень Генерального Директора Консорціуму та його заступників;

- створення Ревізійної комісії Консорціуму та призначення її Учасників (членів);

- затвердження Положень, Регламентів, технічних умов та інших нормативних документів Консорціуму;

- створення, реорганізація, ліквідація філій та представництв, затвердження положення про них;

- винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Консорціуму;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Консорціуму;

- ухвалення рішення про реорганізацію, ліквідацію та/або подовження терміну діяльності Консорціуму;

- рішення про прийом нових Учасників (членів), або рішення про виключення зі складу Учасників (членів) Консорціуму (вихід з Консорціуму).

6.5. Рішення Загальних зборів Консорціуму приймаються кваліфікованою більшістю голосів присутніх його Учасників (членів). Рішення Загальних зборів Консорціуму оформлюються Протоколами, які підписуються Учасниками (членами) Консорціуму.

6.6. Учасник (член) Консорціуму може передавати свої повноваження представнику за довіреністю.

6.7. Загальні збори Консорціуму скликаються Головою Загальних зборів Консорціуму не менше двох разів на рік.

6.8. З метою оперативного вирішення питань діяльності Консорціуму Загальними зборами Консорціуму може бути створено Раду Консорціуму у складі не більше ніж 7 Учасників (членів). Термін діяльності та повноваження Ради Консорціуму визначаються Загальними зборами Консорціуму.

6.9. Виконавчий орган Консорціуму складається з Генерального директора його заступників та інших працівників Консорціуму.

6.10. Виконавчий орган Консорціуму очолюється Генеральним директором який призначає працівників Консорціуму.

6.11. Генеральний Директор Консорціуму призначається терміном на 1 рік. Трудовий договір з Директором підписується Головою Загальних зборів Консорціуму. В трудовому договорі із Генеральним Директором визначаються права сторін, строки трудового договору, обов'язки і відповідальність Генерального Директора Консорціуму, умови його матеріального забезпечення та участі в результатах діяльності Консорціуму, умови дострокового припинення трудового договору (контракту, угоди) та звільнення Генерального Директора з посади, з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та законодавством України.

6.12. Генеральний директор підзвітній Загальним зборам Консорціуму.

6.13. Генеральний Директор Консорціуму:

- здійснює свою діяльність в рамках затверджених Загальними зборами Консорціуму програм;

- здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Консорціуму та управління Виконавчим органом Консорціуму;

- вирішує всі питання діяльності Консорціуму, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Консорціуму. Загальні збори Консорціуму можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Генерального Директора;

- без довіреності діє від імені Консорціуму, в тому числі укладає договори та здійснює правочини, передбачені законодавством України, укладає колективний договір;

- без довіреності представляє Консорціум в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;

- затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Консорціуму, що не відносяться до компетенції Загальних зборів Консорціуму;

- видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції;

- приймає і звільняє працівників Консорціуму, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;

- виконує інші функції, необхідні для організації роботи та діяльності Консорціуму;

- є посадовою особою та працівником Консорціуму.

6.13. Трудовий колектив Консорціуму:

6.13.1. Трудовий колектив Консорціуму становлять всі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

6.13.2. Працівники Консорціуму мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством.

6.13.3. Працівники Консорціуму підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством України.

6.13.4. Консорціум відраховує внески для соціального та медичного страхування, та соціального забезпечення працівників відповідно до діючого законодавства України.

6.13.5. Внутрішніми нормативними актами Консорціум може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій, визначати порядок заохочення та порядок участі у результатах  діяльності Консорціуму.

 

VІІ. КОШТИ, ПРИБУТОК ТА МАЙНО КОНСОРЦІУМУ

7.1. Засновники формують статутний капітал у розмірі 20 000 грн. 00 коп. (двадцяти тисяч грн. 00 коп.) рівними частками по 25%:

- ТОВ «БОНУСС-С» - 5 000 грн. 00 коп.

- ТОВ «АРКТУР» - 5 000 грн. 00 коп.

- ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКИЙ СУПУТНИК» - 5 000 грн. 00 коп.

- ТОВ «АЙЛЕС СІТІ КАРД»- 5 000 грн. 00 коп.

7.2. Кошти та майно Консорціуму формуються із:

- вступних, періодичних (щорічних) членських і цільових внесків засновників та членів Консорціуму;

благодійних внесків, добровільних внесків і пожертвувань, грантів та безповоротної фінансової допомоги;

дивідендів (доходів, відсотків) одержуваних по акціях, облігаціям, іншим цінним паперам і внескам щодо участі Консорціуму в діяльності таких інших підприємств і організацій;

доходів від своєї діяльності;

доходів, одержуваних від власності Консорціуму;

інших джерел, які не суперечать чинному законодавству.

7.3. Внески можуть вноситись грішми, обладнанням, майновими і немайновими правами, або іншими правами і засобами, що мають грошову оцінку. Вартість внеску оцінюється за узгодженням між Учасниками (членами) Консорціуму. Учасники (члени) Консорціуму втрачають право власності майном, переданим в Консорціум як внесок. Порядок внесків, їх формування, оцінки, використання та інші додаткові умови визначаються Загальними зборами Консорціуму.

7.4. Загальний обсяг прибутку від діяльності Консорціуму, що підлягає розподілу між його Учасниками, визначається Загальними зборами Консорціуму Збори розподіляють прибуток між Учасниками прямо пропорційно до їхніх часток у спільному майні Учасників. При визначенні частини прибутку, належної конкретному Учаснику,  Загальні збори Консорціуму ведуть розрахунки не з частки Учасника в спільному майні Учасників на момент прийняття рішення про розподіл прибутку, а з частки Учасника в спільному майні Учасників в той період часу, в якому даний прибуток був отриманий. При цьому, якщо в перебігу періоду часу, за який розподіляється прибуток, змінювалося співвідношення часток Учасників в спільному майні Учасників, то розрахунок частини прибутку, належної Учаснику за весь період, прибуток за який розподіляється, проводиться шляхом складання частин прибутку, належних Учаснику за всі частини цього періоду, протягом яких співвідношення часток Учасників в спільному майні Учасників залишалося незмінним. Загальні збори Консорціуму зобов'язана розподіляти прибуток між учасниками не рідше, ніж один раз на рік не пізніше двох місяців після закінчення фінансового (календарного) року. Крім того має право розподіляти прибуток у будь-який момент, який вона вважатиме за доцільне. Виплата прибутку Учасникам здійснюється протягом двох місяців з моменту прийняття рішення про розподіл прибутку. Прибуток Консорціуму за перші п’ять (5) років направляється на розвиток останнього і не розподіляється для виплати учасникам Консорціуму, в той же час частка кожного Учасника визначається в загальній сумі направленій на розвиток Консорціуму для подальшого врахуванні і виплати у подальший період.

7.5. Консорціум вправі залучати в порядку, установленому законодавством України, додаткові фінансові, у тому числі валютні ресурси за рахунок добровільних пожертвувань, благодійних і інших внесків та грантів юридичних і фізичних осіб, у тому числі й іноземних.

7.6. Для реалізації програм і проектів Консорціуму, на підставі відповідного договору Засновники та Учасники (члени) Консорціуму вносять цільові та/або часткові внески, що складають частки Засновників та Учасників (членів)  у бюджеті Консорціуму. Терміни, порядок і форма внесення часткових внесків визначаються відповідними договорами.

7.7. Кошти і майно, отримані в результаті реалізації програм і проектів Консорціуму, в тому числі і прибуток Консорціуму, розподіляються між Засновниками та Учасниками (членами) Консорціуму на умовах, направлених на реалізацію проектів Консорціуму та правах розподілу часток (результатів діяльності) пропорційно внескам. Права на нематеріальні активи, отримані в результаті реалізації програм і проектів Консорціуму, цілком належать Консорціумові.

7.8. Консорціум може мати у власності та/або на правах майнового (довірчого) управління будинки, споруди, устаткування, обладнання, інвентар, грошові кошти в гривнях і іноземній валюті, цінні папери, інше майно або кошти, вартість якого відображено в балансі Консорціуму. Консорціум може мати у власності або безстроковому користуванні земельні ділянки.

 

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Консорціум здійснює фінансово-господарську діяльність на підставі прав, наданих юридичній особі чинним законодавством України і спрямованої на реалізацію мети і напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

8.2. Взаємини між Учасниками (членами) Консорціуму будуються на підставі господарської самостійності і регулюються окремими або спільними договорами між ними.

8.3. Консорціум вправі доручити ведення (виконання) окремих частин фінансово-господарської діяльності і окремих робіт (послуг) з організаційно-технічної діяльності Консорціуму підприємствам, організаціям, суб’єктам підприємницької діяльності, Засновникам або Учасникам (членам) Консорціуму.

 

ІХ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

9.1. Консорціум здійснює ведення оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку і звітності відповідно до чинного законодавства України та рішень Загальних зборів Консорціуму.

9.2. Облік результатів від спільної діяльності по здійсненню окремих програм і проектів Консорціуму на підставі повноважень, наданими договорами про спільну діяльність та рішень Загальних зборів Консорціуму, може вестись окремо від балансового обліку і звітності самого Консорціуму.

9.3. Відповідальність за стан обліку і звітності покладається на Генерального Директора Консорціуму.

9.4. Фінансовий звітний рік співпадає із календарним роком.

9.5. Річний звіт про діяльність Консорціуму готується Генеральним Директором Консорціуму та представляється на затвердження Загальними зборами Консорціуму не пізніше, ніж через один календарний місяць після закінчення фінансового року.

9.6. Списання з балансу Консорціуму безнадійних дебіторських заборгованостей, нестач, втрат і зносу товарно-матеріальних цінностей здійснюються Генеральним Директором Консорціуму на основі документально оформлених актів, що включаються до річного звіту діяльності Консорціуму.

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНОСТЮ КОНСОРЦІУМУ

10. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Консорціуму здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами Консорціуму з їх числа в кількості п’яти осіб строком на два роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

10.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Консорціуму. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Консорціуму усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих пояснень.

10.2. Ревізійна комісія доповідає за результатами проведених нею перевірок перед Загальними зборами Консорціуму.

10.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Консорціуму не мають права затверджувати річний баланс Консорціуму.

10.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживань посадовими особами Консорціуму або якщо виникла суттєва загроза інтересам Консорціуму, може вимагати від Голови Загальних зборів Консорціуму скликання позачергових Загальних зборів Консорціуму.

 

XІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСОРЦІУМУ

11.1. По закінченню визначеного терміну діяльності Консорціуму, за рішенням Загальних зборів Консорціуму, діяльність Консорціуму подовжується на новий термін або припиняється. Консорціум може бути реорганізовано або ліквідовано.

11.2. Ліквідація Консорціуму може бути зроблена на підставі і у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Добровільна ліквідація (припинення діяльності) здійснюється лише за рішенням Загальними зборами Консорціуму. Примусова ліквідація Консорціуму можлива лише на умовах, передбачених чинним законодавством України за рішенням суду.

11.3. Добровільна ліквідація здійснюється призначеною Загальними зборами Консорціуму ліквідаційною комісією, примусова ліквідація - комісією, призначеною судом відповідно до діючого законодавства України.

11.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії, їй переходять повноваження з управління діяльністю Консорціуму. Ліквідаційна комісія оцінює активи, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає проміжні і ліквідаційний баланси.

11.5. Ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами Консорціуму, або органом, призначеним для ліквідації.

11.6. При ліквідації Консорціуму його активи, після проведення розрахунків із кредиторами, розподіляються між Засновниками та дійсними членами Консорціуму, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.7. Ліквідація Консорціуму вважається завершеною, а Консорціум таким, що припинив своє існування, після внесення про це відповідного запису в єдиний державний реєстр юридичних осіб.

 

XІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У СТАТУТ КОНСОРЦІУМУ

12.1. Зміни в цей Статут вносяться рішенням Загальних зборів Консорціуму, прийнятим кваліфікованою більшістю голосів його Учасників (членів), і реєструються в органах державної реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Забронировать

Размещение

Взрослые

Дети

Дата заезда

Дата выезда